...........
JOAN SALVADOR MANRESA .... ACCEDIR A L'OBRA

C A T A L U N Y A - .... MUSEU CONTEMPORANI DE 200 OBRES
 i 20 MONUMENTS D'UNA ALÇADA PROPERA ALS 14 METRES EN FERRO FORJAT, ACER, METALLS, CERÀMICA, VIDRE I ALTRES ELEMENTS

j dissenyat per jordi serra fernandez joan manresa dalmau art